Jury konkursu oceniać będzie oryginalność i kreatywność wpisu. Niech nasze przeżycia będą inspiracją!

Konkurs potrwa od 18 do 25 maja (do godz. 12:00). Ogłoszenie wyników na naszym Fanpage'u 26 maja o 12:00.

REGULAMIN KONKURSU „Niezapomniane chwile z mamą” 

 Regulamin:

 • Zasady ogólne

  1. Organizatorem Konkursu jest serwis Prezentokracja.pl, właściciel fanpage`a Prezentokracja, na łamach którego organizowany jest konkurs. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na stronie: blog.prezentokracja.pl oraz na tablicy fanpage: Prezentokracja na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Dane organizatora konkursu oraz sponsora nagród: Experiago sp. z o.o., ul. Rogowska 7/3, 54-440 Wrocław.

  3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
  4. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 18 maja 2016 r.

  5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  6. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 25 maja do godziny 12:00.

  7. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 maja o godzinie 12:00 na fanpage: Prezentokracja.

 •  Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  3. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie w trakcie trwania konkursu umieścić komentarz konkursowy, opisujący wymarzony dzień z mamą. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, udzieloną w formie pisemnej i dostarczoną Organizatorowi.
  4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Konkursu.
  5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich.
  6. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.

 •  Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu
  1. Zwycięzcą konkursu zostaje jedna osoba wybrana przez jury
  2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
  3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność komentarzy zgłoszonych do konkursu
 •  Nagrody

  1. Zwycięzca w Konkursie, otrzyma Voucher na kolekcję przeżyć Niezapomniane Chwile. Voucher zostanie wysłany do zwycięzcy w wersji elektronicznej (plik PDF) przesyłanej na adres email podany przez Użytkownika
  2. W przypadku, gdy kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu przez 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników konkursu nagroda przepada. W takim przypadku Organizator Konkursu może dokonać ponownego wyboru Laureata. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata. W przypadku braku odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada
  3. Nagrody opisane w pkt. 1 powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia zamieszczonego na voucherze i oznaczonego jako "data ważności".
  4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 • Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
  1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
  3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego Facebook.
  5. Organizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.
  10. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”)

Polityka Prywatności:

 •  Ochrona prywatności
   1. Organizator zobowiązują się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia  1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).

---

Sprawdź również:

Prezent dla mamy – pokaż jej, że jest wyjątkowa! - blog >>

Wymarzone prezenty dla mamy - infografika - blog >>

Najpiękniejsze prezenty na Dzień Matki - blog>>

Dzień Matki w Polsce i na świecie - inna czy taka sama? - blog >>

Prezenty dla Niej >>

Prezenty dla Rodziców >>