Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Experiago sp. z o.o.
– właściciela serwisu Prezentokracja

Regulamin


1. Definicje

Używane w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Experiago sp. z o.o.

Spółka EXPERIAGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-204) przy ulicy ul. Legnickiej 52/203, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496611,

Beneficjent

Osoba fizyczna, wskazana imiennie w Bonie, uprawniona do skorzystania z kupionej usługi wykonywanej przez Usługodawcę,

Klient

Osoba dokonująca kupna usługi w serwisie Prezentokracja,

Bon

Dokument wystawiany przez Experiago sp. z o.o. potwierdzający zakup usługi i uprawniający do skorzystania z niej.
Cechą indywidualizującą go jest numer referencyjny składający się z 8 znaków,

Odcinek Bonu

Część Bonu przekazywana przez Beneficjenta Usługodawcy stanowiąca potwierdzenie wykorzystania usługi,

Kolekcja Przeżyć

Produkt składający się, co najmniej z Katalogu i Bonu. Może zawierać dodatkowe upominki,

Katalog

broszura zawierająca listę oraz opis produktów do wyboru w ramach Kolekcji Przeżyć,

Usługodawca

Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna świadcząca usługę na rzecz Beneficjenta na podstawie umowy zawartej między Experiago sp. z o.o. a Usługodawcą, będącym organizatorem imprez o podwyższonym ryzyku lub innych usług,

Imprezy o podwyższonym ryzyku

Usługi, które ze względu na działanie sił przyrody bądź podróżowanie środkami transportu, pomimo zachowania wszelkich zasad ostrożności i bezpieczeństwa, mogą wiązać się z możliwością zranienia, kalectwa bądź innego trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci,

Siła wyższa

Zewnętrzna, obiektywna i niezależna od Experiago sp. z o.o. bądź Usługodawcy przyczyna, trwale uniemożliwiająca wykonanie usługi lub przyczyna, która oznacza, że wykonanie usługi pociągnie za sobą znaczne koszty, niewspółmierne do osiągnięcia celu gospodarczego usługi. Za siłę wyższą poczytuje się: upadłość lub zaprzestanie świadczenia usług przez Usługodawcę, decyzje organów władzy państwowej lub władzy samorządowej powodujące, iż osiągnięcie celu gospodarczego usługi jest wątpliwe z ekonomicznego punktu widzenia, zjawiska atmosferyczne, działalność terrorystyczna, niepokoje społeczne, strajk przewoźnika, demonstracje, wojny,

Przyjęcie oferty usługi

Przez przyjęcie oferty przez Klienta rozumie się kliknięcie ikony „do koszyka", znajdującej się na stronie https://prezentokracja.pl/, przy opisie danej usługi, a następnie przejście do podstrony „koszyk" i zakończenie wyboru formy płatności.

 


2. Umowa o świadczenie usług
     zawierana z Experiago sp. z o.o.

   1. Experiago sp. z o.o. oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży usług wykonywanych przez podmiot zewnętrzny – Usługodawcę, polegających na zapewnieniu Beneficjentowi udziału w imprezie o podwyższonym ryzyku lub innej usłudze, którą Beneficjent zakupił lub otrzymał.

    Zawarcie umowy

   2. Poczytuje się, że zawarcie umowy następuje z chwilą zaakceptowania oferty usługi przez Klienta poprzez stronę internetową https://prezentokracja.pl/ oraz zapłaty ceny.
   3. Na treść oferty składa się opis usługi zawarty na stronie https://prezentokracja.pl/ w tym informacje zawarte w odnośnikach i linkach zawartych na tej stronie oraz niniejszy regulamin.
   4. Przyjęcie oferty usługi jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta zakresu określonych świadczeń. O zakresie świadczeń stanowią informacje zawarte na stronie http://prezentokracja.pl/ w tym informacje zawarte w odnośnikach i linkach zawartych na tej stronie.
   5. Beneficjent ma obowiązek zapoznania się z treścią informacji wskazanych w ustępie poprzedzającym, w tym zawartych na Bonie.
   6. W celu realizacji Bonu Beneficjent jest zobowiązany do wcześniejszego skontaktowania się z Experiago sp. z o.o. oraz podania numeru referencyjnego Bonu składającego się z 8 znaków, w celu konkretyzacji miejsca i czasu wykonani usługi.
   7. Okres poprzedzający realizację usługi, w którym Beneficjent powinien dokonać rezerwacji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem strony http://prezentokracja.pl/ każdorazowo jest określany w opisie usługi i potwierdzany na Bonie.
   8. Beneficjent może skorzystać z wykupionej usługi w ciągu 12 miesięcy od daty zamieszczonej na Bonie, nie wcześniejszej niż data zawarcia umowy. Klient i Beneficjent akceptują fakt, iż Bon może być wykorzystany jedynie w terminie wskazanym na Bonie. W przypadku nie wykorzystania Bonu w terminie ani Klient, ani Beneficjent nie będą mogli sobie rościć prawa do zwrotu ceny ani do odszkodowania z tego tytułu.
   9. W celu dokonania rezerwacji terminu realizacji usługi Beneficjent powinien skontaktować się z Experiago sp. z o.o. co najmniej 30 dni przed upłynięciem terminu ważności Bonu.
   10. Zagadnienia związane z promocjami oraz punktami promocyjnymi zostaną uregulowane w osobnych regulaminach dotyczących poszczególnych promocji.
   11. Experiago sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie bądź kradzież Bonu. W razie zgubienia ważnego bonu Klient lub Beneficjent powinien bezzwłocznie o tym fakcie powiadomić Experiago sp. z o.o., zwracając się z prośbą o anulowanie Bonu. Jeżeli Bon zostanie zrealizowany przez osobę nieuprawnioną, nie ma możliwości wydania nowego Bonu.
   12. Jeżeli w posiadanie Bonu wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, usługę traktuje się jako zrealizowaną prawidłowo.
   13. W razie zgubienia lub zniszczenia ważnego i niewykorzystanego Bonu na wniosek Klienta bądź Beneficjenta, i po przedstawieniu dokumentu zakupu, może zostać wydany nowy Bon. Bon posiada nowy numer referencyjny i datę ważności taką, jak data na oryginalnym bonie. W takim wypadku Klient lub Beneficjent zobowiązany jest do pokrycia uzasadnionych kosztów wystawienia nowego Bonu, w tym kosztów zaangażowania pracowników Experiago sp. z o.o. O kosztach anulowania oryginalnego bonu i wystawienia nowego Klient lub Beneficjent zostanie poinformowany drogą mailową.

    Odpowiedzialność

   14. Beneficjent składa oświadczenie wiedzy, że udział w imprezie o podwyższonym ryzyku wiąże się z możliwością zranienia, kalectwa bądź innego trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci, na skutek działania sił przyrody oraz podróżowania środkami transportu, pomimo zachowania przez Usługodawcę wszelkich zasad ostrożności i bezpieczeństwa wymaganych dla poszczególnych usług.
   15. Experiago sp. z o.o. zaleca, aby Beneficjent na własny koszt zawarł dodatkowe ubezpieczenia w czasie trwania Usługi w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz innych ryzyk, uwzględniających ekstremalny charakter świadczonej usługi.
   16. Experiago sp. z o.o. przyjmuje, że każdy Klient, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym, w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi ponosi wyłącznie Klient.
   17. Experiago sp. z o.o. przyjmuje, że każdy Klient upewnił się, że Beneficjent posiada kondycję psychofizyczną oraz ogólny stan zdrowia pozwalający mu na korzystanie z danego typu usług. W odniesieniu do niektórych usług wymagane jest posiadanie określonych uprawnień np. prawa jazdy kat „B" lub umiejętności np. znajomości języka angielskiego. Zawsze dodatkowe wymagania są podawane w opisie usługi, a obowiązek upewnienia się, że Beneficjent je spełnia spoczywa na Kliencie. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna Beneficjenta, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację wykupionej usługi to ani Beneficjentowi ani Klientowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaty ceny.
   18. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji, kiedy Klient nie upewnił się czy Beneficjent może z uwagi na wymogi administracyjne zrealizować Bon, którego realizacja związana jest z wyjazdem zagranicznym, w szczególności Experiago sp. z o.o. nie odpowiada za to czy Beneficjent dysponuje aktualnym paszportem i czy uzyska dokumenty (takie jak np. wiza), uprawniające go do wjazdu na terytorium państwa obcego.
   19. Szczegółowe warunki udziału w poszczególnych usługach będą zamieszczane przy ich opisach na stronie http://prezentokracja.pl/ oraz w informacjach przekazywanych przed zawarciem umowy.

3. Warunki płatności, dostarczenie Bonu.
    Odstąpienie i zmiana umowy

Płatności
   1. Ceny usług są cenami PLN, brutto. Cena nie zawiera kosztów usług dodatkowych, które Beneficjent może zamówić bezpośrednio u Usługodawcy
    w trakcie realizacji usługi.

   2. Należność za wykupioną usługę może być zrealizowana poprzez:

    • płatność gotówką dokonana w siedzibie Experiago sp. z o.o.
    • przelew bankowy za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę w procesie realizacji numer konta
    • kartę płatniczą
    • za pośrednictwem wszelkich możliwości płatności oferowanych przez serwis Przelewy24 (przelew internetowy, płatność kartą płatniczą itp.)
   3. Experiago sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie poprzedzającym, na podstawie indywidualnych ustaleń.
   4. W przypadku wybranych usług Experiago sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
   5. Experiago sp. z o.o. gwarantuje niezmienność ceny usługi w okresie ważności Bonu. Klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu ewentualnego zwiększenia przez Usługodawcę ceny świadczonych przez niego Usług w okresie trwania ważności Bonu.
   6. Płatność jest uważana za dokonaną z chwilą wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Experiago sp. z o.o., albo z chwilą przekazania środków w siedzibie Experiago sp. z o.o.
   7. Zamówienie usługi zostanie zrealizowane poprzez przesłanie Bonu na wskazany adres Klienta lub Beneficjenta nie później niż w terminie 14 dni po dokonanej zapłacie.

    Dostarczenie

   8. Bon uprawniający do otrzymania usługi będzie dostarczony do Klienta lub Beneficjenta wg wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na podany adres na terenie Polski lub też w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta lub wydrukowany samodzielnie przez Klienta bezpośrednio ze strony https://prezentokracja.pl/.
   9. Bon może zostać nadesłany na następny dzień jedynie na podstawie osobnych ustaleń z Klientem w wypadku, gdy Klient dokona zakupu do godziny 11.30.
   10. W przypadku jeżeli Klient lub Beneficjent nie odbierze Bonu wysłanego na wskazany w zamówieniu adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez Klienta opłaty pokrywającej koszty przesyłki wg taryfikatorów pośredników.
   11. Experiago sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki uszkodzone, zaginione lub dostarczone nieterminowo, jeżeli doszło do tego w wyniku podania niepoprawnych lub niepełnych danych adresowych.
   12. Jeżeli dostarczenie Bonu zajmuje dłuższy czas niż wskazany przez Experiago sp. z o.o. przy wyborze przez Klienta sposobu dostarczenia, Klient ma obowiązek zgłosić to na adres mailowy info@prezentokracja.pl lub drogą telefoniczną na numer podany w serwisie Prezentokracja.pl.

    Prawo Klienta do odstąpienia od umowy

   13. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   14. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy – tj. od daty uiszczenia ceny, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty otrzymania Bonu.
   15. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Experiago sp. z o.o. pod adresem ul. Legnicka 52/203, 54-204 Wrocław, e-mail: info@prezentokracja.pl, tel.: 71 350 02 06, 500 163 609, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z przesłanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
   16. Klient traci prawo do odstąpienia jeśli Klient lub Beneficjent po konkretyzacji terminu świadczenia usługi skorzystał z usługi świadczonej przez Usługodawcę lub zgodnie z regulaminem mógł z niej skorzystać ale ze swojej winy nie skorzystał.

    Skutki odstąpienia od umowy

   17. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Experiago sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Experiago sp. z o.o. został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   18. W przypadku odstąpienia jeśli Klient lub Beneficjent Bon otrzymał pocztą, zobowiązany jest do jego odesłania wraz z wszelkimi otrzymanymi materiałami pocztą w trybie zwykłym. Bon zostaje anulowany.

    Wymiana zakupionej usługi

   19. Klient lub Beneficjent ma prawo wymienić wykupioną usługę na inną (na inny bon prezentowy), o tej samej, niższej lub wyższej wartości. W takim wypadku Klient lub Beneficjent zobowiązany jest do pokrycia uzasadnionych kosztów wystawienia nowego Bonu i zamiany usługi, w tym kosztów wysyłki i zaangażowania pracowników Experiago sp. z o.o.  O kosztach tych Klient lub Beneficjent zostanie poinformowany drogą mailową.
   20. W przypadku wymiany na usługę o niższej wartości różnica w cenie nie podlega zwrotowi. W przypadku wymiany na usługę o wyższej wartości konieczna jest dopłata wynikająca z różnicy w cenie pomiędzy bonami.
   21. Zamiana jest możliwa tylko raz. Bon zostanie wystawiony z tą samą datą ważności co poprzedni.
   22. Zmiana skonkretyzowanego terminu przez Beneficjenta może nastąpić tylko z tym Usługodawcą, u którego nastąpiła rezerwacja usługi i pod warunkiem, że Usługodawca wyrazi zgodę na taka zmianę. W takiej sytuacji nowy termin jest uzależniony od dostępności usługi w terminarzu Usługodawcy.
   23. Klient lub Beneficjent ma prawo przekazania Bonu osobie innej niż Beneficjent wskazany na Bonie. Prawo to dotyczy ważnych Bonów, które nie zostały skonkretyzowane w drodze rezerwacji telefonicznej lub przez stronę internetową https://prezentokracja.pl/. Informację o zmianie danych należy skutecznie przekazać do wiadomości Experiago sp. z o.o. nie później niż w momencie dokonywania rezerwacji usługi – konkretyzacji terminu jej świadczenia, pod rygorem nieskuteczności takiej zmiany.
   24. Prezentokracja zastrzega możliwość odmowy wymiany bonu na inny jeżeli był uzyskany w drodze konkursu lub innej akcji promocyjnej.

    Prawo Experiago sp. z o.o. do odstąpienia od umowy

   25. Experiago sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Klientem umowy, w sytuacji, kiedy realizacja usługi okazałaby się niemożliwa (w szczególności ze względu na zaprzestanie świadczenia danych usług przez Usługodawcę) lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami sprzecznymi z gospodarczą funkcją wykonywania usługi, wówczas Klientowi zwracana jest cała uiszczona cena, o ile nie zgodzi się on na przedstawioną mu przez Experiago sp. z o.o. ofertę zastępczą.

 


4. Nabywanie i realizacja Bonu w ramach Kolekcji Przeżyć

   1. Nabywanie usługi i realizacja Bonu może następować w ramach Kolekcji Przeżyć, tj. z uwzględnieniem zapisów niniejszego działu IV. Pozostałe postanowienia Regulaminu nieznajdujące zastosowania wprost do postanowień niniejszego działu stosuje się odpowiednio. Pozostałe postanowienia Regulaminu sprzeczne z postanowieniami niniejszego działu nie znajdują zastosowania.

   2. Beneficjentowi dla którego nabyto Bon w ramach Kolekcji Przeżyć przysługuje prawo wyboru usług wskazanych w Katalogu.
   3. Przed dokonaniem wyboru usługi Beneficjent jest obowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi na Bonie oraz informacjami dotyczącymi danej usługi zamieszczonymi w Katalogu, niniejszym Regulaminie, opisie usługi zawartym na stronie serwisu Prezentokracja.pl oraz odnośnikach i linkach zamieszczonych na tej stronie.
   4. Beneficjent dokonuje wyboru usługi z Katalogu poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny z Experiago sp. z o.o. oraz konkretyzację terminu świadczenia usługi. Po ustaleniu terminu realizacji usługi przez Experiago sp. z o.o. lub Usługodawcę, Beneficjentowi przysługuje prawo do zmiany wybranej usługi jedynie za zgodą Experiago sp. z o.o.
   5. Podstawą do realizacji usługi jest posiadanie ważnego Bonu zawierającego dane Beneficjenta. Bon może być zrealizowany jedynie w miejscu / rejonie w nim określonym lub określonym w wybranej usłudze.
   6. Beneficjent zobowiązany jest do zastosowania się do instrukcji zamieszczonych na Bonie oraz w informacjach dotyczących danej usługi wskazanych w ust. 3 powyżej.
   7. Bon nabyty w ramach Kolekcji Przeżyć może zostać zamieniony na zasadach określonych w Regulaminie jedynie na inny Bon w ramach Kolekcji Przeżyć.

5. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

   1. Experiago sp. z o.o. gwarantuje nieprzerwaną zdolności realizacji przez Usługodawcę zakupionych przez Klientów usług, z zastrzeżeniem prawa do zaniechania lub wstrzymania wykonywania usługi, ze względu na okoliczności obiektywnie uniemożliwiające realizację usługi, a zwłaszcza ze względu na pogodę lub porę dnia. Każdorazowo Usługodawca jest zobowiązany zapewnić Beneficjentowi wykonanie Usługi w innym uzgodnionym z Beneficjentem terminie, o czym Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Experiago sp. z o.o.

   2. W sytuacjach utrudniających lub czasowo uniemożliwiających wykonywanie usługi, Usługodawca zobowiązuje się na własny koszt skorzystać z usług osób trzecich, które dysponują stosownymi uprawnieniami, potencjałem sprzętowym i ludzkim umożliwiającym wykonanie usługi w standardzie nie niższym niż gdyby Usługa wykonana była przez Usługodawcę.
   3. Odpowiedzialność wobec Klienta lub Beneficjenta za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi w tym odpowiedzialności za szkody, wypadki, uszkodzenia ciała, utratę zdrowia bądź śmierć w trakcie świadczenia usług ponosi Usługodawca.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w wybranym przez Beneficjenta terminie w przypadku nie osiągnięcia minimalnej liczby osób wymaganych dla danej usługi, z zastrzeżeniem, że o odwołaniu usługi z tej przyczyny Usługodawca powiadomi Experiago sp. z o.o. nie później niż na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi.
   5. W razie wystąpienia powyższej sytuacji Experiago sp. z o.o. zobowiązuje się do skontaktowania się z Beneficjentem nie później niż na 3 dni przed pierwotnie planowanym terminem rozpoczęcia usługi, w celu uzgodnienia nowego terminu.
   6. W przypadkach odmowy wykonania usługi przez Usługodawcę z powodów wymienionych w pkt 10, 12, 13 i 17 Klientowi nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, ani prawo do odstąpienia od umowy i zwrot kosztów.
   7. Warunkiem wykorzystania skonkretyzowanej usługi jest posiadanie przez Beneficjenta Bonu wraz z dowodem tożsamości w celu ustalenia jedności danych osobowych z tymi znajdującymi się na Bonie.
   8. Beneficjent w momencie przystąpienia do usługi jest zobowiązany do przekazania Usługodawcy Odcinka Bonu.
   9. Bon bez Odcinka Bonu uważa się za wykorzystany i nie podlega on wymianie ani nie uprawnia do wykorzystania usługi.
   10. Beneficjent ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Usługodawcy. W odniesieniu do usług, których realizacja może zależeć od określonego wieku Beneficjenta lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, Usługodawca ma prawo sprawdzić te okoliczności, a Beneficjent ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania ww. dokumentów stanowi dla Usługodawcy podstawę odmowy realizacji Usługi.
   11. Klient przyjmuje do wiadomości, że warunki oferowane przez każdego Usługodawcę mogą ulec zmianom, zwłaszcza podyktowanym względami bezpieczeństwa.
   12. Usługodawca może odmówić realizacji usługi, jeżeli Beneficjent nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną Beneficjenta. Usługodawca może nie przyjąć od Beneficjenta Bonów uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym identyfikację, sfałszowanych oraz Bonów na których widnieje data późniejsza iż 12 miesięcy od daty ich okazania Usługodawcy
   13. Nie stawienie się Beneficjenta na miejsce realizacji usługi lub jego spóźnienie dłuższe niż pozwala na to natura usługi, powoduje utratę uprawnień do realizacji usługi i odmowę jej realizacji w innym terminie. Beneficjent ponosi koszty transportu do miejsca realizacji usługi.
   14. W przypadku usług, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, Usługodawca może odmówić realizacji usługi, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Beneficjenta. Wówczas Beneficjent ustala nowy termin realizacji usługi bezpośrednio z Usługodawcą, o czym Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Experiago sp. z o.o. W takiej sytuacji Experiago sp. z o.o. nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Beneficjent, związanych z realizacją usługi, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
   15. Postanowienia powyższego punktu stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania usługi doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Experiago sp. z o.o., takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.
   16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za mienie Beneficjenta, a nadto za wady świadczeń, o których Beneficjent wiedział przed wykonaniem usługi, z której dobrowolnie skorzystał, a także za te szkody Beneficjenta, które wynikły z powodu wydłużenia się podróży do miejsca pobytu i podróży powrotnej, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w takim wypadku Experiago sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
   17. W przypadku osób niepełnoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych usług, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia Beneficjenta, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowana usługa. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla Usługodawcy do odmowy realizacji usługi.
   18. Bon zostanie wydany Klientowi lub Beneficjentowi nie wcześniej jak przed uiszczeniem ceny usługi.

 


6. Postępowanie reklamacyjne

   1. Experiago sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za własne działania i zaniechania. W szczególności Experiago sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta i Beneficjenta za ewentualne szkody na osobie podczas realizacji usługi przez podmiot profesjonalny.

   2. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań Usługodawcy lub jakości dostarczonej przez niego usługi, Experiago sp. z o.o. podejmuje w imieniu Klienta w stosunku do Usługodawcy niezbędne działania, uzgadniając je z Klientem.

   3. Jeżeli w trakcie trwania usługi Beneficjent stwierdza wadliwe wykonanie usługi powinien niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela Usługodawcy oraz Experiago sp. z o.o.

   4. Lokalny przedstawiciel Usługodawcy nie jest uprawniony do uznania roszczeń Klienta.

   5. Reklamacje dotyczące wad zakupionych usług należy zgłosić Experiago sp. z o.o. w formie pisemnej lub drogą elektroniczną nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia odebrania przesyłki – w stosunku do wad treści Bonu, oraz nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia wykonania usługi (lub dnia w którym usługa miała zostać wykonana) – w stosunku do wad w wykonaniu usługi.

   6. Kwota uiszczona za towar podlegający reklamacji zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty uwzględnienia reklamacji przez Experiago sp. z o.o. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

   7. Ustala się termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, chyba że ujawnią się okoliczności uniemożliwiające rozpoznanie reklamacji w podanym terminie. W takim wypadku Experiago sp. z o.o. zawiadamia Klienta o przyczynach zwłoki i o przewidywanym terminie zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zawiadomienia dokonuje się w formach przewidzianych dla zgłoszenia reklamacji lub telefonicznie.


 

7. Postanowienia końcowe

   1. Usługi znajdujące się na stronie internetowej http://prezentokracja.pl/ są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego Klient może oczekiwać. 

   2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją usługi Experiago sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show         

   3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wszedł w życie dnia 25 maja 2018 r. Do usług świadczonych na podstawie Bonów wykupionych przed datą wskazaną w zdaniu poprzedzającym stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu.