Podziel się z nami najbardziej romantyczną historią o miłości, jaką przeżyłeś lub o jakiej słyszałeś i wygraj voucher na romantyczną kolacją o wartości nawet 300 zł!

Co musisz zrobić, by wygrać?

Wystarczy, że pod postem konkursowym na naszym fanpage'u na Facebooku opiszesz najbardziej romantyczną historię jaką przeżyłeś lub o jakiej słyszałeś. My spośród wszystkich komentarzy wybierzemy jeden, który nagrodzimy voucherem. Dawka pozytywnych emocji, uczuć i wzruszeń przed Walentynkami na pewno przyda się każdemu.

Konkurs potrwa od 1 do 6 lutego (do godz. 12:00). Ogłoszenie wyników na naszym fanpage’u 6 lutego o 14:00.

 Niech miłość będzie z Wami! :)

 

REGULAMIN KONKURSU „Romantyczna Historia”

Regulamin:

Zasady ogólne:

1. Organizatorem Konkursu jest serwis Prezentokracja.pl, właściciel fanpage`a Prezentokracja, na łamach którego organizowany jest konkurs. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na stronie prezentokracja.pl oraz na tablicy fanpage: Prezentokracja na portalu społecznościowym Facebook.
2. Dane organizatora konkursu oraz sponsora nagród: Experiago sp. z o.o., ul. Rogowska 7/3, 54-440 Wrocław.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 1 lutego 2017 r.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 6 lutego do godziny 12:00.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 lutego na fanpage: Prezentokracja.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie w trakcie trwania konkursu umieścić komentarz konkursowy pod postem konkursowym na Facebooku, opisujący najbardziej romantyczny dzień jaki przeżyli lub o jakim słyszeli. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, udzieloną w formie pisemnej i dostarczoną Organizatorowi.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich.
6. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.

Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu:

1. Zwycięzcą konkursu zostaje jedna osoba wybrana przez jury
2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność komentarzy zgłoszonych do konkursu

 Nagrody:

1. Zwycięzca w Konkursie, otrzyma Voucher na kolację oferowaną w ramach oferty Organizatora na stronie: https://prezentokracja.pl/kolacja-dla-dwojga o wartości do 300 zł
2.Voucher zostanie wysłany do zwycięzcy w wersji elektronicznej (plik PDF) przesyłanej na adres email podany przez Użytkownika.
3. W przypadku, gdy kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu przez 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników konkursu nagroda przepada. W takim przypadku Organizator Konkursu może dokonać ponownego wyboru Laureata. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata. W przypadku braku odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada.
4. Nagrody opisane w pkt. 1 powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia zamieszczonego na voucherze i oznaczonego jako „data ważności”.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Postanowienia końcowe i informacje techniczne:

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego Facebook.
5. Organizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.
10. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”)

Polityka Prywatności:
Ochrona prywatności:
1. Organizator zobowiązują się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia  1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz 883).